Havsmarken - Eske - Kallehave

- et ærøsk vækstcenter i oldtiden

 

Her følger min teori om området set i et bredt perspektiv gennem de forskellige tidsaldre.

Jeg vil understrege, at teorien står helt for min egen regning, da de mange fund fra området endnu ikke er undersøgt af fagarkæologer, og at der endnu ikke er skrevet nogen samlet videnskabelig afhandling, som kunne understøtte mine teorier.

 

Hvad har vi vidst igennem længere tid?

Det kan med sikkerhed konstateres, at der var bosættelse og aktivitet i området allerede i bondestenalderen. Herom vidner de to bevarede langdysser på højderyggen Lindsbjerg. Desuden er der endnu i dag tydelige spor i markerne efter adskillige andre sløjfede høje. En del af disse er også under-søgt arkæologisk og således dokumenteret.

Desuden er det jo en kendt sag, at der ved drejet ligger borganlæg fra Middelalderen og at Skt. Alberts Kirke og Fæstning kan dateres til Middelalder, med rødder tilbage til befæstningens etablering i sen germansk Jernalder / tidligste Vikingetid. Dette befæstningskompleks blev udgravet og genetableret af Langelands Museum i midten af 1990erne.

Som vi senere skal se giver netop denne meget tidli-ge befæstning særdeles god mening ved opdagelsen af handelspladsen i Havsmarken.

Desuden er der på markerne langs kysten gennem flere år fundet adskillige keramikskår af udpræget jernalder-karakter.

 

Min nedenstående teori tager udgangspunkt i de detektor-afsøgninger, som jeg har gennemført i samarbejde med min gode ven Poul Andersen, og de teorier, som kan uddrages af disse afsøgninger.

 

Som allerede nævnt andetsteds kan det konstateres, at fundet af handelspladsen er et absolut enestående arkæologisk fund i Danmark, som kommer på højde med andre store arkæ-ologiske opdagelser i landet. Helt enestående er fundet af en stor mængde karolingiske mønter, som tilsyneladende har været brugt som betalingsmiddel.

Der er på vikingepladsen i Havsmarken, udover det over-vældende antal fund fra Vikingetiden, få, men interessante indslag af fund fra jernalderen, helt tilbage til førromersk jernalder, ca. 1000 år ældre end vikingefundene.

 

I april 2012 kom så det absolut mest bemærkelsesværdige enkeltfund på Havsmarken, da jeg nærmest midt på pladsen fandt en nedgravet sølvskat bestående af 4 sølvarmringe, et hængesmykke og en sølvperle af sølvtråd, samt en del mindre fragmenter, måske af det samme smykke.

Arkæologer fra Øhavsmuseet udgravede den sidste armring og sølvperlen.

Dette bemærkelsesværdige fund understreger den rigdom, som har været til stede på pladsen.

Endnu mere interessant er det, at skatten tilsyneladende har været lagt ned i et stolpehul, da arkæologerne fandt et fyld-skifte, som umiskendeligt lignede et stolpehul med tilhørende fundamentgrøft til en bygning.

Det kan med andre ord være muligt, at vi her ikke bare har med et strandmarked at gøre, som arkæologerne hidtil har antaget, men måske med en egentlig lille handelsby.

 

 

 

Tilbage til siden:

 

Jernalder

 

Vikingetid                                                

Hjem

-----

 

 

Det kan konstateres, at fundene i området tidsmæssigt strækker sig fra førromersk Jernalder, altså århundrederne før år 0, og i hvert fald frem til ca. midten / slutningen af 900-årene. Altså en tidsperiode på måske mere end 1.200 år.

Hvorfor fundene på handelspladsen tilsyneladende "ophører" med midten / slutningen af 900-årene, altså 3/4 inde i Vikingetiden er gådefuldt, og et mysterium, som vi måske får svar på en dag.

 

Alt tyder på, at der allerede i førromersk og romersk Jernalder har været bosættelse på stedet langs kysten. Herom vidner fund af keramik og især fibler (dragtspænder), som med sikkerhed kan dateres til disse perioder.

Det ser ud til, at denne gamle bosættelse mange hundrede år senere er blevet "overlappet" af en handelsplads i sen germansk Jernalder / Vikingetid.

 

Efter min opdagelse og vores detektorafsøgninger af vikingehandelspladsen i Havsmarken i 2008 / 2009, har vi fra 2010  udvidet søgeområdet i håbet om, at komme på sporet af en mulig bosættelse for disse mennesker, som har handlet på Havsmarken.

Disse nye detektorafsøgninger af marker i området kunne tyde på, at der har ligget gårde i området gennem alle disse mere end 1000 år. Både vest og syd for Kallehave og vest og syd for Eske er fundet genstande, som antyder dette.

 

Vest for Kallehave er gjort et mindre fund af genstande fra Vikingetid. Blandt disse fund er også en romersk sølvdenar.

 

Ved Eske har antagelig også i jernalderen ligget en eller flere bebyggelser. Her er fundet en fibel fra romersk Jernalder, en pragtfibel fra germansk Jernalder og adskillige vikingtidsfund.

Videre detektorafsøgninger vil muligvis afsløre, at Eske-pladsens jernalder-fund kunne være sammenhængende med jernalderpladsen Kallehave Syd.

 

Kallehave Syd pladsen, som jeg lokaliserede i efteråret 2011, ser ud til at være et meget lovende sted, med en tilsyneladende stor rigdom. Således er der gjort fund af guld, og jeg har lokaliseret, hvad man må formode er en nedgravet skat betående af romerske sølvdenarer. Der er i skrivende stund fundet 24 på marken, hvoraf de 19 ligger nogenlunde samlet i et spor over 35 meter.

 

Ved Eske kom der i 2012 endeligt bevis for, at der er sammenhængende vikingetidsfund på et større bueformet område omkring et formodet tidligere vådområde, som klart antyder en bosættelse, som må antages at være samtidig med handelspladsen i Havsmarken.

 

Man må altså konkludere, at et jernaldersamfund, som har eksisteret måske gennem 900 - 1000 år, på et tidspunkt omkring år 700 udvikler sig eksplosivt og i vikingetiden til en meget rig handelsplads ved kysten tilknyttet antagelig en række gårde i området, hvor man nok dels stadig har været jordbrugere og kvægholdere, men også har været håndværkere i tilknytning til handels-pladsen. Samtidig byggedes fæstningsanlægget ved Skt. Alberts.

 

Det er naturligvis på nuværende tidspunkt helt umuligt at sige, hvornår handlen via søvejen er begyndt på dette sted, men sammenligner man f.eks. med Gudme/Lundborg-området på Fyn eller Sortemuld på Bornholm er der måske noget, der kunne tyde på, at der også har været handel via havet i romersk og germansk jernalder i området på Sydærø, når man iagttager fundene fra Kallehave Syd. Det ser dog ikke ud til, at man har benyttet Havsmarken som handelsplads, stedet for handel via havet i romersk og germansk jernalder må have ligget et andet sted. 

 

Sammenfattende må på dette tidlige tidspunkt siges, at alt tyder på, at området på Sydærø ved stederne Havsmarken - Eske - Kallehave i Jern-alderen var dels et kontinuerligt bondesamfund, dels måske et handels-centrum, allerede i romersk og germansk jernalder, og  som med sikker-hed udviklede sig til et ærøsk rigdoms- og vækstcenter, hvor folk har levet, dyrket jorden og blev særdeles rige ved handel i Vikingetiden.

 

Med venlig hilsen                      

Steen Agersø                             

 

 

 

 

Hjem

Hjem