Store Rises mulige opdeling i en kirkelig og en kongelig del

 

På nedenstående kort ses de to områder i St. Rise, som man kunne forestille sig, at den med til-hørende marker og bebyggelse har været delt mellem kirken i vest og kongen i øst.

 

Fundhistorie "Kongeballe", Store Rise

 

På nedenstående kort over "Kongeballe-området" i St. Rise ses de marker, som i første omgang planlægges undersøgt. Her er indhentet tilladelser fra lodsejerne.

 

På nuværende tidspunkt (september 2013) kan der konstateres mange klart daterbare middelalderlige fund på markerne KB1, KB3, KB6 samt KB8. Markerne KB2, KB5 og KB7 er endnu ikke afsøgt.

De afsøgte marker er indtil nu kun sporadisk afsøgte.

Se billeder af fundene ved at klikke på billedkartoteket øverst på denne side.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til siden: Middelalder

 

Litteratur til emnet Middelalder på Ærø

Hjem

 

 

 

 

 

Bogspænde St. Rise

Måske fra middelalder-

bibel.

Jesus med septer, rigs-

æble og strålekrans

 

 

 

 

Herunder: Projekt, teori og foreløbige resultater

 

”Projekt - datér Store Rise”

 

Det kan nok ikke herske tvivl om, at Store Rise er blandt Ærøs ældste byer, om ikke den ældste. Alene det faktum, at Rise Kirke antagelig er Ærøs ældste, underbygger klart en sådan antagelse.

 

”Projekt - datér Store Rise” er et forsøg på ved hjælp af organiseret detektorafsøgning af markerne ved landsbyen at afdække byens struktur i middelalderen og forhåbentlig opnå en mulig datering for Store Rises opståen som bysamfund.

 

Rise nævnes første gang i 1374 i formen Risam, men kirkens datering formodentlig til slutningen af 1100-tallet viser, at byen er langt ældre. Det må formodes at være en latinsk akkusativ af Risa, hvilket kan have været byens ældste latinske navn.

Trap antager, at krongodset ”Ærøhus” må have ligget i Rise.

 

Overleveringen omhandlende det sagnomspundne krongods ”Ærøhus”, som skulle have ligget i Rise, gør området særdeles interessant, da man kan formode, at de markante middelalderlige forsvarsanlæg på kysten mod øst og sydøst nok administrativt har været styret fra St. Rise. Det drejer sig om Gråsten Skanse (og måske Absalons Skanse) ved Drejet, samt også anlægget ved Skt. Alberts Kirke, som jo har rødder helt tilbage i sen germansk jernalder / vikingetid.

Hvorvidt de øvrige middelalderlige anlæg på Ærø, såsom borganlægget Stylteborg ved Ærøskøbing og Søby Volde også kan have været styret administrativt fra St. Rise, er naturligvis uvist. Meget tyder dog på, at Søbygård-området (Vestærø) har haft egen administration, da der i en traktat fra 1277 nævnes ”Seboy et Grosbol”. Dette markerer, at det var i hvert fald to forskellige krongodser på Ærø.  Spørgsmålet er så, om Grosbol er det samme som Ærøhus, eller om der er tale om et helt tredje krongods. Stednavnet Grosbol er i dag gået tabt, så vi ved det ikke. Man kan også forestille sig, at Ærøhus har været et overordnet krongods for hele Ærø. Ja, spørgsmålene er mange. Kilderne til forståelsen er desværre gået tabt.

 

Teorien om Store Rise

 

Kigger man nærmere på et kort over St. Rise springer kirkens ganske dominerende placering klart i øjnene, derudover de to helt markante færdselsårer i byen, nemlig Kirkeballevej og Kongeballevej.

Det hævdes af historiefolk på øen, at benævnelsen Kongeballe skulle være en forvanskning af udtrykket ”Kandeballe”, som skulle have med noget som er skråt eller hælder at gøre. Denne tolkning tillader jeg mig absolut ikke at tro på.

Kirkeballe synes jo at give sig selv med hensyn til betydning.

Netop det faktum, at Kirkeballe og Kongeballe optræder i samme landsby kunne tyde på, at disse navne er opstået for at skelne mellem de to bydel.

Suffikset -balle betyder forhøjning eller en del af en landsby.

Tager man derfor således udgangspunkt i, at disse to udtryk faktisk begge er direkte overleveret fra middelalderen, dukker en ganske anden erkendelse op. Nemlig, at byen i middelalderen har været delt imellem kirken og kongen.

 

- Kirkeballe: Kirkens bydel / ejendom

- Kongeballe: Kongens bydel / ejendom

 

Den vestre bydel har tilhørt kirken, den østre har tilhørt kongen. Dette passer igen fint med overleveringen om ”Ærøhus”, som således skal søges i byens østre del.

På samme måde skal gårde, bygninger og huse tilhørende kirken i middelalderen søges i byens vestre del.

Igangværende detektorafsøgninger og fund fra byens østre del kunne antyde, at der er hold i denne teori, men det er endnu alt for tidligt at drage nogen form for konklusion.

En sådan konklusion skulle ”Projekt – datér Store Rise” gerne kunne bidrage til, da det er nødvendigt at have så megen information og så mange fund som muligt, for at kunne se, hvor koncentrationerne befinder sig.

Det er mit store håb, at lodsejerne vil være med til en sådan undersøgelse ved at give tilladelse til søgning med metal-detektor på deres marker.

Jeg vil til slut understrege, at ovenstående teori står helt og aldeles for min egen regning.

 

Med venlig hilsen

 

Steen Agersø

"Projekt - datér Store Rise"

 

det sagnomspundne kongelige krongods "Ærøhus" i den østlige del af Store Rise?

 

 

 

 

 

Billedkartotek:

 

Middelalderlige fund fra det østlige St. Rise

 

Middelalderlige møntfund fra det østlige St. Rise

"Kongens Bydel" i Store Rise